Doç. Dr. Nurullah DOĞAN

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1974 / İzmir
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1998 / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2008 / Uludağ Üniversitesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Nilüfer Hastanesi
Branşı : Radyoloji Uzmanı
  • 1988 - 1999 : Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (İşletme Hekimi)
  • 1999 - 2001 : Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı (Yedek Subay)
  • 2001 - 2002 : ETİBANK Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (İşletme Hekimi)
  • 2002 - 2003 : Osmangazi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ABD (Asistan)
  • 2003 - 2008 : Uludağ Üniversitesi Radyoloji ABD (Asistan)
  • 2008 - 2010 : Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
  • 2010 - 2016 : Bursa Bahar Hastanesi
  • 2018 - 2019 : Işık Üniversitesi

1.Doğan N. Görüntüleme Yöntemleri Kılavuzluğunda Santral Venöz Kateterizasyon. Ankara.2009. Güzelad B. SCİ Expanded dergilerdeki araştırma yazılar 1. Doğan N, Usca ZN, Erpolat OP. Radiological report: expectations of clinicians. Diagnostic and Interventional Radiology 2010; 16:179–185

2. Doğan N, İnecikli MF, Ellergezen S,Evrensel T, Erdoğan C.Subcutaneous venous port implantation under guidance of imaging methods: single centre experience. International Journal of Hematology and Oncology UHOD 2010;20(3):148-55

3. Dogan N, Dursun A, Ozkan H, Karataş S, Celiloglu N, Agca FV. Low radiation dose computed tomography coronary angiography evaluation of the variations in coronary arteries. Surg Radiol Anat. 2016 Dec;38(10):1123-1134.

4. Şanal B, Nas OF, Doğan N, et al. Safety and functionality of transhepatic hemodialysis catheters in chronic hemodialysis patients. Diagnostic and Interventional Radiology. 2016;22(6):560-565. doi:10.5152/dir.2016.16043.

5. Nas OF, Hacikurt K, Kaya A, Doğan N, Şanal B, Ozkaya G, Ozkaya G,Dundar HZ, Erdogan C. Radiol Med. Choosing the appropriate side for subcutaneous port catheter placement in patients with mastectomy: ipsilateral or contralateral? 2017 Jun;122(6):472-478. C. SCİ Expanded dergilerdeki olgu sunuları 1. Nas OF, Kacar E, Dogan N, Atasoy MM, Erdogan C. Rare use of Atrieve Vascular Snare™ for percutaneous transcatheter retrieval of central venous port catheter fragments. Diagn Interv Imaging. 2015 Nov;9(11):1227-30 2. Dogan N, Nas OF, Canver B, Ozturk K, Gokhan G. Selective bilateral renal artery embolization with tris-acryl microspheres in focal segmental glomerulosclerosis. Diagn Interv Imaging. 2016 Sep 20. pii: S2211-5684(16)30181-4. D. Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar 1. Doğan N, Hakyemez B, Topal NB, Atahan S, Parlak M. Castelman’ s disease: Unilateral cervical involvement and imaging findings. The Neuroradiology Journal 2007;20:377-80 2. Kösecik M, Doğan N, Elmas B. Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein: Closure with vascular plugs.Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Mar;44(2):151-3 3. Dogan N, Dursun A. Percutaneous drainage in treatment for spontaneous rectus abdominis hematoma due to rivaroxaban usage. The European Research Journal. 2016; 2(2):151-153. 4. Dursun A, Dogan N, Ozkan H. Anomalous origin of the left anterior descending coronary artery from the right coronary artery with an interarterial and intramyocardial course: a long-term follow-up. The European Research Journal. 2016; 2(3):244-247 5. Dogan N , Nas OF . "Uterine artery embolization: is it reliable for myoma treatment?". The European Research Journal 2017;3(2): 127-134 E.Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar 1. Hakyemez B, Doğan N, Bekar A, Parlak M. Düşük-evre gliomdan yüksek-evre glioma progresyon: Konvansiyonel, perfüzyon MR ve MR spektroskopi bulguları. UÜTF Dergisi 2005;31(2):139-42 2.Doğan N, Algın O, Erdoğan C. İnternal juguler venöz kateterizasyonda ultrasonografi klavuzluğunun etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (1):5-8 3.Algın O,Doğan N, Şentürk E, Topal NB. Renal arter stenozunu saptamada doppler ultrasonografi ve üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografinin etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (3):97-102 4.Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,Doğan N, Arslan F. Çocukta nadir bir divertikül komplikasyonu: aksiyel torsiyon ve gangren-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):16-18 5. Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,İşler B, Doğan N, Arslan F. Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):19-21 6. Uygun İ, İşler B, Keleşoğlu Sİ,Doğan N, Korkmaz HF. Çocukta mesane içinde suprapubik kateter düğümlenmesi ve kopmasına bağlı yabancı cisim: Ardışık nadir komplikasyonlar-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):22-2

7. Doğan N, Usca ZN, Ünal D, Uygun İ,Paşa AÖ, Sadıkoğlu MY. Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları. ŞEH Tıp Bülteni 2009;43(3):107-111

8. Tekin İ, Doğan N. Arteriyel bası bulguları oluşturan brakiyal dev lipom. Pam Tıp Derg 2010;3(3):147-151 9. Çelik G, Doğan N. Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Disfonksiyonunun Renkli Doppler Ultrasonografi Bulguları. Selçuk Üniv Tıp Derg 2011 1;27(4): 222-225 10. Doğan N, Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu. ŞEH Tıp Bülteni 2013;47(2):91-2 11. Doğan N, Karataş S, Erdemir M, Kurt Ö, Baykan D. Myom Tedavisinde Uterin Arter Embolizasyonu: Erken Dönem Sonuçlarımız. UÜTF Dergisi 2013 ;39(3):147-51 12. Özçakır E, Doğan N, Kaya M. İzole trakeoözofageal fistül: İki olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2015 28(3):74-77 F. Ulusal Bildiriler a) Sözlü Bildiriler 1. Doğan N, Topal NB, Yazıcı Z, Kimya Y, Tanrıkulu İ, Cengiz C. Fetal anomali taramasında MR’ ın US’ ye katkısı nedir? 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya 2. Doğan N, Hakyemez B, Kaçar E, Korfalı E, Parlak M. Lomber disk hernisi nedeniyle opere olan olgularda manyetik rezonans görüntülemede saptanan vertebral plato değişikliklerin önemi. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya 3. Doğan N, Hakyemez B, Yurtsever İ, Parlak M. Multipl skleroz plaklarının karekterizasyonunda difüzyon manyetik rezonans incelemenin yeri. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya 4. Varlıbaş ZN, Doğan N, Büyükuysal Ç, Tuncel E. Klinisyenlerin radyolojik rapordan beklentileri: örnekleme analizi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya 5. Doğan N, Erdoğan C. Periferde bir girişimsel radyoloji ünitesinin kurulma öyküsü: Kütahya Evliya Çelebi devlet hastanesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya 6. Kösecik M, Doğan N. Multislice BT ile görüntülenen dessendan aort ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz fistül.11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir 7. Kösecik M, Doğan N. Desendan aorta ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz fistülün amplatzer vasküler plug II ile oklüzyonu.11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir 8. Şanal B, Nas OF, Dogan N , Korkmaz M, Hacıkurt K, Yıldız A, Aytaç İİ, Hakyemez B, Erdoğan C. Kronik hemodiyaliz hastalarında transhepatikkalıcı dializ kateterin etkinliği: güvenli ve işlevsel mi? 11. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Kongresi 10-13 Mart 2017, Antalya 9. Nas OF, Hacikurt K, Kaya A, Doğan N, Şanal B, Ozkaya G, Ozkaya G,Dundar HZ, Erdogan C. Mastektomili hastalardaki subkutan port kateterin yerleştirilmesinde uygun taraf seçimi; İpsilaterL mi? Kontrlateral mi?.12. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Kongresi 9-12 Mart 2017, Antalya b) Posterler 1. Doğan N, Özkan MÇ, Parlak M. Genişlemiş wirchow-robin boşluklarının ayırıcı tanısı. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya 2. Kıyıcı M, Özal FG, Doğan N, Keskin M, Uslusoy H, Tunalı A, Gürel S, Nak SG, Dolar E, Gülten M. Karaciğerde infiltrasyon alanları gösteren bir hipereozinofilik sendrom olgusu. 5. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 5-7 Haziran 2005, İstanbul 3. Kart F, Doğan N, Kılıç SŞ. Kronik granülomatöz hastalıkta pylor ve mesane granülomu; 3.5 yaşında bir olgu. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat 2006, Bursa c) E-posterler 1. Doğan N, Topal U, Bayram AS. Ön mediastenin kistik kitleleri. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya 2. Doğan N, Topal NB, Savcı G. Karaciğer infiltrasyonu gösteren bir hipereozinofilik sendrom olgusu: US, BT ve MR görüntüleme bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya 3. NB Topal, Doğan N, Yazıcı Z, Hakyemez B, Erdoğan C. İkizden ikize transfüzyon sendromu: US ve MR görüntüleme bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya 4. Usca N, Doğan N, Hakyemez B, Parlak M. Antiepileptik tedavi ile ilişkili korpus kallozumun spleniumunun geçici lezyonu: Konvansiyonel MR, FLAİR, Diffüzyon MR ve MR spektroskopi bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya 5. Doğan N, Kaçar M. İatrojenik Dev Derin Femoral Arter Pödoanevrizmasının Vasküler Tıkaç İle Tedavisi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya 6. Özkan H,Yıldız T, Doğan N, Çetinkaya AS, Bozat T. Behçet Hastalığında Çoklu Kardiak Tutulum; Behçet Hastalığının Pulmoner Emboli Olmaksızın Bilateral Venöz, Sağ Ventrikül ve Pulmoner Arter Trombozu ile Nadir Prezantasyonu. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya 7. Nas OF, Hacikurt K, Kaya A, Doğan N, Şanal B, Ozkaya G, Ozkaya G,Dundar HZ, Erdogan C. Mastektomili hastalardaki subkutan port kateterin yerleştirilmesinde uygun taraf seçimi; İpsilaterL mi? Kontrlateral mi?. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 kasım 2016, Antalya G.Uluslararası Bildiriler 1. I Uygun, B Isler, N Dogan. Experince with holmium laser lithotripsy in a child with renal calculi. Joint Congress EUPSA/BAPS 17-20 Haziran 2009,Graz, Avusturya 2. Dogan N, Nas OF, Canver B, Ozturk K, Gokhan G. Selective bilateral renal artery embolization with tris-acryl microspheres in focal segmental glomerulosclerosis. CİRSE 2016 September 10-14, 2016, Barcelona, İspanya Atıflar A- (Doğan N, Usca ZN, Erpolat OP. Radiological report: expectations of clinicians. Diagnostic and Interventional Radiology 2010; 16:179–185 ) Bu yayına yapılan atıflar 1- Elizabeth A. Krupinski, E. Tyler Hall, Stacy Jaw, Bruce Reiner, Eliot Siegel. Influence of Radiology Report Format on Reading Time and Comprehension.Journal of Digital Imaging February 2012, Volume 25, Issue 1, pp 63-69 2- Alan Kantor M.D., Stephen Waite M.D.Patient Safety in Radiology. Patient Safety 2014, pp 263-279 3- Drs. Daniela Said N, Sebastián Bravo-Grau, Ana Andrews L, Federico Aronsohn A, Marcelo Castro S. ¿Qué espera el clínico del informe radiológico?. Revista Chilena de Radiología. Vol. 18 Nº 3, año 2012; 111-116 4- Elizabeth A. Krupinski,E Tyler Hall MD, Stacy Jaw, Bruce Reiner MD,Eliot Siegel.Influence of Radiology Report Format on Reading Time & Comprehension. SIIM 2012 ANNUAL MEETING JUNE 7-10 ORLANDO, FL bClinician's Views on Reporting by the Radiology Department of a Tertiary Care Hospital in Karachi.stract_SS8_Krupinski 5- Fabio Pinto, Giuseppe Capodieci, Francesca Rosa Setola, Stefano Limone, Francesco Somma, Angela Faggian,Luigia Romano. Communication of Findings of Radiologic Examinations: Medicolegal Considerations. Seminars in Ultrasound, CT and MRI.Volume 33, Issue 4, August 2012, Pages 376–378 6- S Sohail, Z Majid, B Hussain .Clinician’s Views on Reporting by the Radiology Department of a Tertiary Care Hospital in Karachi. Pak J Med Res Vol. 51, No. 4, 2012 7- J Bosmans. The radiology report: from prose to structured reporting and back again? . PhD dissertation.Ghent University Hospital,BELGIUM. 2011 8- Elizabeth A. Krupinski, Bruce Reiner, Eliot Siege l. How does radiology report format impact reading time, comprehension and visual scanning? Proc. SPIE 9037, Medical Imaging 2014: Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment, 90370C (March 11, 2014); doi:10.1117/12.2044426 9- J Bosmans.The quintessence of medical science and practice. Acta Radiologica, 2014 vol. 55 no. 8899-900 10- J Bosmans, Neri E, Ratib O, Charles EK. Structured reporting: a fusion reactor hungry for fuel. February 2015, Volume 6,Issue 1, pp 129-132 B- (Doğan N, İnecikli MF, Ellergezen S,Evrensel T, Erdoğan C.Subcutaneous venous port implantation under guidance of imaging methods: single centre experience. International Journal of Hematology and Oncology 2010;20(3):148-55) Bu yayına yapılan atıflar 1. Sebelova H. Míra informovanosti pacientů s implantovaným portem. Zadane Diplomová práce. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, CEZCH REPUBLİC. 2012 ( Level of awareness of patients with implanted port, uzmanlık tezi) C- (Doğan N, Hakyemez B, Topal NB, Atahan S, Parlak M. Castelman’ s disease: Unilateral cervical involvement and imaging findings. The Neuroradiology Journal 2007;20:377-80 )Bu yayına yapılan atıflar 1. C Caldarelli, G Donatini, P Iacconi. Diagnosis of an Unusual Case of Castleman’s Disease. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(8):1896-902. D- (Algın O,Doğan N, Şentürk E, Topal NB. Renal arter stenozunu saptamada doppler ultrasonografi ve üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografinin etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (3):97-102) Bu yayına yapılan atıflar 1. Turgutalp K, Kıykım A, Özhan O, Helvacı İ, Özcan T, Yıldız A. Comparison of diagnostic accuracy of Doppler USG and contrast-enhanced magnetic resonance angiography and selective renal arteriography in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. Med Sci Monit. 2013; 19: 475–482. E- (Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,İşler B, Doğan N, Arslan F. Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):19-21) Bu yayına yapılan atıflar 1. E. Özdemir, T. Yıldız, M. Kanbay, S. Kanbay . A case of congenital prepubic sinus. Eur J Pediatr Surg 2011; 21(06): 408-409 F- ( Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,Doğan N, Arslan F. Çocukta nadir bir divertikül komplikasyonu: aksiyel torsiyon ve gangren-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):16-18 ) Bu yayına yapılan atıflar 1. Uygun İ, Okur MH, Otcu S. Axial Torsion and Gangrene of Meckel’s Diverticulum: The First Infantile Case Report . Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):898-900

Görüntüleme yöntemleri klavuzluğunda Subkutan Venöz Port yerleştirilmesi