Kişisel Verilerin Korunması

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doruk Sağlık Grubu bünyesinde yer alan Bursa Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi, Sina Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Mezire Sağlık Hizmetleri Turizm Gıda Reklam İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirket, web sitesi aracılığıyla doldurmuş olduğunuz “Görüş ve Öneri Formu” vasıtasıyla otomatik yollarla elde etmiş olduğu kimlik, iletişim ve talep görüş ve öneri bilgilerinizi Kanun’un 5.maddesi gereği kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; görüş ve önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla sınırlı olmak üzere, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilerle, topluluk şirketlerimizle ve hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecektir. 

4. İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel verilerinize ilişkin mezkur Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Dikkaldırım Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 5/1 Osmangazi/BURSA” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.