Transfüzyon Merkezi - Kan Nakli Merkezi

Transfüzyon Merkezi, kan veya kan bileşenine ihtiyacı olan hastaların kan tedariklerinin sağlandığı, kullanıma sunulmadan önce gerekli testlerinin yapıldığı hizmet birimidir.

Doruk Sağlık Grubu Hastaneleri Transfüzyon Merkezlerinin misyonu; ‘’ Tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, gelişmiş sağlık teknolojilerini kullanarak kan ve kan bileşenleri transfüzyonuna ihtiyaç duyan hasta ve yakınlarına kaliteli hizmet vermek’’tir.

Kan transfüzyonu, kaybedilen kanın yerine konulması amacını taşıyan özel bir doku transplantasyonudur. Kan ve kan bileşenlerinin kalite güvencesinin sağlanması, hastanın ihtiyacı olan kan ve kan bileşenlerinin zamanında ve yeterli miktarda sağlanabilmesi, hasta, donör ve çalışan güvenliğinin sağlanması, Transfüzyon Merkezimizin temel amacıdır.

Sadece acil durumlarda donörden kan alma yetkisine sahip olan Transfüzyon Merkezi, kan ihtiyacını Kızılaydan karşılar. Eritrosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma, Havuzlanmış Trombosit Süspansiyonu, Transfüzyon Merkezimizde sıklıkla kullanılan kan bileşenleridir. Gerekli hallerde Kriyopresipitat, Granülosit Süspansiyonu, Pediatrik Eritrosit Süspansiyonu.vs gibi bileşenleri de temin etmektedir. Bazı özellikli hasta grupları ve özel durumlar için (Pediatrik, İmmünsupresif, Neonatal exchange transfüzyon…vs) bileşenlere ‘’Filtrasyon’’, ‘’Yıkama’’, ‘’Işınlama’’ gibi ek işlemler de tedarikçiden talep edilmektedir. Temin edilen kan bileşenleri, kullanılacakları zamana kadar depolama sıcaklıklarına uygun şekilde saklanırlar ve uygun şekilde ilgili bölümlere transfer edilirler. Kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından, alıcıların takibine kadar geçen, transfüzyon zincirini kapsayan tüm işlemler izlenebilir durumdadır.

Transfüzyon Merkezimizde ABO forward gruplama, ABO reverse gruplama, Zayıf D Belirleme, Cross Match testi, Antikor Tarama (İndirek Coombs), Direk coombs testleri çalışılmaktadır. Bu immünolojik testler, ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan ve en çok kabul gören ‘’Jel Santrifügasyon’’ yöntemiyle çalışılmaktadır. Testlerimiz, ürün ve materyallerimiz, iç ve dış kalite kontrol programlarıyla test edilmektedir.

Kan bankacılığının temel önkoşulu kalite güvencesi kapsamında yürütülen faaliyetler Ulusal Standartlar ve Rehberler esas alınarak standardize edilmekte, iç ve dış denetimlerle sistemin devamlılığı güvence altına alınmaktadır.

Paylaş

Hastaneler